Podmínky užití webu

Právní vztah a obecná upozornění

1.1.  Účinnost. Tyto podmínky užití internetových stránek jsou účinné od 10. 5. 2020.
1.2.  Internetové stránky. Pro účely tohoto dokumentu se našimi internetovými stránkami rozumí soubor internetových stránek dohromady tvořící náš web, provozovaný na adrese snadnamaturita.cz a všech podstránkách, včetně všech subdomén.
1.3.  Služba. Užíváním našich internetových stránek čerpáte službu informační společnosti, jejímž poskytovatelem je podnikatel Jan Jurek, se sídlem Sadová 14, 25242 Jesenice, IČO 01225821, zapsaný živnostenském rejstříku, neplátce DPH (dále jen „my“ či odpovídající výrazy), čímž vzniká mezi vámi (tento pojem bude nadále používán pro označení vás jakožto příjemce služby) a námi právní vztah (dále jen „služba“).
1.4.  Cena za službu. Služba je poskytována z naší strany za úplatu.
1.5.  Předmět služby. Tato služba spočívá v dodání webového obsahu na základě vašeho požadavku zadaného prostřednictvím webového prohlížeče. Takovým webovým obsahem jsou veškerá data, která od nás přijmete na základě vašeho požadavku, zejména texty, obrázky, ale i zdrojové kódy stránek (dále jen „webový obsah“).
1.6.  Rozsah poskytování služby. V rámci poskytování této služby není garantován žádný minimální rozsah. Služba může být dočasně nebo trvale nedostupná, vcelku nebo zčásti. Její uživatelské rozhraní, vzhled či funkcionalita se mohou měnit nebo mohou být odstraněny, a to na základě našeho jednostranného uvážení, které nepodléhá nutnosti předchozího oznámení.
1.7.  Výhrada změny podmínek. Tyto podmínky užití internetových stránek se mohou průběžně měnit a aktualizovat. Předtím, než budete chtít využívat webový obsah, je vaší povinností seznámit se s jejich aktuální verzí.
1.8.  Generální omezení. Je zakázáno využívat jakýchkoli prostředků k narušování nebo obcházení bezpečnostních opatření spojených se touto službou nebo jinými našimi službami, souvisejících i jiných internetových služeb a stránek nebo počítačové sítě.
1.9.  Vyloučení odpovědnosti. V rozsahu dovoleném platnou právní úpravou souhlasíte s tím, že nebudeme odpovídat za jakoukoli újmu, která by vám mohla vzniknout v souvislosti s touto službou a také se sjednaným omezením výše náhrady případné takové škody částkou 0 Kč.

Autorská práva

2.1.  Vyloučení licence. Pokud je webový obsah vcelku nebo zčásti autorským dílem a pokud není u jednotlivé složky webového obsahu uvedeno jinak, neudělujeme vám licenci k webovému obsahu a bez našeho svolení jej není možné užít mimo zákonná omezení a výjimky.
2.2.  Odkazy. Pokud budete odkazovat na internetové stránky, berete na vědomí, že nesmíte třetím osobám poskytnout takový odkaz, který obchází naše zabezpečení nebo prostředky pro kontrolu distribuce obsahu, jako jsou například odkazy dostupné jen přihlášeným uživatelům. Ve všech případech si navíc vyhrazujeme možnost měnit strukturu a obsah internetových stránek nebo zavést nové nebo upravit stávající prostředky pro kontrolu obsahu, což může vyústit v nefunkčnost vámi dříve získaného obsahu. Berete na vědomí, že v takovém případě nemáte nárok na náhradu případné škody.

Osobní údaje, jejich zpracování a dočasné soubory

3.1.  Osobní údaje pro účely smlouvy. Na osobní údaje zadané v rámci objednávky našeho zboží či služeb se vztahují podmínky zpracování osobních údajů uvedené v dokumentech, se kterými budete seznámeni před uzavřením příslušné smlouvy.
3.2.  Osobní údaje zadané jinde na internetových stránkách. Následující podmínky se použijí jen ohledně osobních údajů, které zadáte na našich internetových stránkách mimo předchozí bod. Ohledně těchto osobních údajů, mimo těch, které jsou zpracovávány na základě zákona, platí, že souhlasíte s jejich zpracováním v rozsahu, který vyplývá z jejich účelu zpracování.
3.3.  Účel zpracování osobních údajů. Zejména se bude jednat o osobní údaje zpracovávané:
3.3.1.  v rámci ukládání a vyzvedávání dočasných souborů do a z paměti vašeho zařízení, a to v případě, že takovéto dočasné soubory jsou také osobními údaji; dočasné soubory, které samy o sobě osobními údaji nejsou, jsou upraveny níže,
3.3.2.  za účelem provádění marketingových akcí, včetně šíření obchodních sdělení.
3.4.  Rozsah zpracování osobních údajů. Takovými osobními údaji mohou být například:
3.4.1.  jméno a příjmení,
3.4.2.  e-mailová adresa,
3.4.3.  IP adresa.
V záležitostech zde neuvedených vás budeme informovat o nutnosti udělení zvláštního souhlasu se zpracováním osobních údajů.
3.5.  Nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem, a to nejlépe:
3.5.1.  e-mailem na naší e-mailové adrese.
3.6.  Práva subjektu osobních údajů. Ohledně vašich osobních údajů máte dále právo:
3.6.1.  žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů,
3.6.2.  žádat informace o zpracování vašich osobních údajů, za jejichž poskytnutí od vás můžeme žádat úhradu nezbytných nákladů,
3.6.3.  žádat vysvětlení nebo nápravu v případě, že se domníváte, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.
3.7.  Soubory ukládané do vašeho zařízení pro pozdější přístup (dočasné soubory). Naše internetové stránky mohou využívat technologii cookies (a případně další technologie na obdobném principu, jako je například Adobe Flash). To znamená, že do vyhrazeného místa v paměti vašeho zařízení ukládáme malé datové soubory, které nám dovolují poskytovat vám službu a dále ji zkvalitňovat. Tento a následující body dopadají na takové z dočasných souborů, které samy o sobě nejsou zároveň osobními údaji (ohledně těch, které jsou, nám udělujete souhlas s jejich zpracováním výše).
3.8.  Dočasné soubory technologicky nezbytné k poskytování služby. Některé dočasné soubory jsou technologicky nezbytné k poskytování služby. To znamená, že jejich ukládání se není možné při zachování funkčnosti služby vyhnout. Jedná se zejména o:
3.8.1.  soubory reprezentující obsah vašeho virtuálního nákupního košíku.
3.9.  Dočasné soubory ukládané za účelem poskytnutí služby s přidanou hodnotou. Některé dočasné soubory naopak ukládáme proto, abychom Vám mohli poskytnout službu v lepší kvalitě a více přizpůsobenou vašim preferencím. V rámci toho můžeme do vašeho zařízení ukládat:
3.9.1.  soubory nesoucí informaci o vašem pohybu na internetových stránkách, včetně souborů dále zpracovávaných třetími stranami v anonymizované podobě pro zajištění analýzy návštěvnosti internetových stránek,
3.9.2.  soubory nesoucí informaci pro reklamní účely, abychom vám mohli zobrazovat reklamu na produkty a služby, které by vás mohly zajímat a neobtěžovat.
Ohledně těchto souborů souhlasíte s jejich ukládáním ve vašem zařízení.
3.10.  Nesouhlas s ukládáním dočasných souborů a jejich zablokování. Váš prohlížeč také nemusí ukládání dočasných souborů vůbec podporovat, v opačném případě bude zpravidla umožňovat jejich správu a blokování. V případě, že této možnosti využijete, berete na vědomí, že některé části služby nemusí fungovat korektně – například přihlášení, a tedy celý uživatelský účet, nebo ukládání nastavení jazyka. Nesouhlas můžete mimo výše uvedený preferovaný způsob vyjádřit i prostřednictvím nastavení dostupného na našem webu.