Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu snadnamaturita.cz

Obecná ujednání

1.1.  Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu a naše a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace a ustanovení týkající se vašich osobních údajů a jejich zpracování. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10. 5. 2020.
1.2.  Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme následující zkratky:
1.2.1.  My, čímž se rozumí obchodník, tedy podnikatel Jan Jurek, se sídlem Sadová 14, 25242 Jesenice, IČO 01225821, zapsaný živnostenském rejstříku, neplátce DPH.
1.2.2.  Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná od nás, kterou může být jeden z následujících subjektů:
1.2.2.1.  Spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
1.2.3.  Internetový obchod, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové adrese http://snadnamaturita.cz, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku a objednat zboží z našeho sortimentu.
1.2.4.  Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle +420602526499.
1.2.5.  E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese info@snadnamaturita.cz.
1.2.6.  Smlouvy, kterými se rozumí následující smluvní typy:
1.2.6.1.  smlouvy o dodání digitálního obsahu na nehmotném nosiči.
1.3.  Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
1.4.  Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.
1.5.  Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.
1.6.  Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) se nepoužije.
1.7.  Způsoby řešení stížností. Vaše případné stížnosti je možné řešit
1.7.1.  emailem na naší e-mailové adrese.
1.8.  Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:
1.8.1.  Česká obchodní inspekce,
1.8.2.  živnostenské úřady,
1.8.3.  Úřad pro ochranu osobní údajů.

Objednávání zboží a uzavírání smluv

2.1.  Objednání zboží. Zboží v našem internetovém obchodě je možné objednat si tak, že nabídku na uzavření smlouvy, kterou je vystavení zboží v internetovém obchodě, přijmete prostřednictvím:
2.1.1.  internetového obchodu.
Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z vaší strany.
2.2.  Objednání zboží prostřednictvím internetu. Objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu provedete vybráním nabízeného zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení, vložením zboží do virtuálního košíku, vyplněním požadovaných údajů, zvolením způsobu dodání zboží a platby a odesláním vaší objednávky pomocí tlačítka „Dokončit objednávku“, čímž dojde k uzavření smlouvy. Před odesláním objednávky vám bude umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje. Úspěšné přijetí vaší objednávky vám potvrdíme automatickým informativním e-mailem, jehož součástí bude:
2.2.1.  potvrzení o uzavření smlouvy a jejím obsahu,
2.2.2.  naše obchodní podmínky, jejichž obsahem jsou i povinně poskytované informace.
2.3.  Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se uzavírají v českém jazyce. Uzavřené smlouvy ukládáme a na základě žádosti vám k vaší smlouvě umožníme přístup.

Uzavřené smlouvy a jejich obsah

3.1.  Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky.
3.2.  Obsah smlouvy o dodání digitálního obsahu na nehmotném nosiči. Na základě uzavřené smlouvy o dodání digitálního obsahu na nehmotném nosiči jsme povinni dodat vám ujednaným způsobem objednané digitální zboží na nehmotném nosiči a poskytnout případné ujednané služby a vy jste povinni poskytnout nám dodání umožnit a zaplatit nám celkovou cenu, která je tvořena cenou objednaného zboží, cenou platby, cenou dodání zboží a cenou případných dalších objednaných služeb.
3.3.  Ochrana duševního vlastnictví. Pokud vám na základě smlouvy dodáváme zboží, které je chráněno právy duševního vlastnictví (zejména autorská díla, ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a užitné vzory), není součástí smlouvy licence opravňující vykonávat práva duševního vlastnictví. Zboží chráněné autorským právem nesmíte jako fyzická osoba užívat jinak než pro osobní potřebu a jako právnická jinak než pro svou vlastní vnitřní potřebu, zejména nejste oprávněni zboží rozmnožovat, dále prodávat, pronajímat nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám.
3.4.  Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.
3.5.  Dárky a bonusy. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, je existence darovací smlouvy závislá na existenci smlouvy hlavní, a darovací smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.
3.6.  Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevový kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu.

Platební podmínky

4.1.  Způsoby platby. Celkovou cenu je možné uhradit těmito způsoby:
4.1.1.  předem bezhotovostně platebním systémem:
4.1.1.1.  GoPay;
4.1.2.  PlaťRodičem.
4.2.  Doba pro zaplacení. Celkovou cenu jste povinni uhradit buď před dodáním zboží, při převzetí zboží, nebo později, a to podle ujednaného způsobu platby. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, jste povinni ji uhradit do 15 dnů od uzavření smlouvy. Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platební služeb, je celková cena uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.
4.3.  Placení prostřednictvím úvěru. V případě, že je sjednáno placení celkové ceny prostřednictvím úvěru nebo jiného finančního produktu na základě smlouvy s poskytovatelem finančních služeb, řídí se tento poměr také smlouvou a podmínkami poskytovatele finančního produktu.

Dodací podmínky pro smlouvy o dodání digitálního obsahu na nehmotném nosiči

5.1.  Působnost. Tato část obchodních podmínek se vztahuje na dodávání digitálního zboží na základě smluv o dodání digitálního obsahu na nehmotném nosiči.
5.2.  Způsoby dodání. Způsoby dodání, které můžete využít, jsou následující:
5.2.1.  poskytnutí webového odkazu umožňujícího stažení zboží pomocí internetu,
5.2.2.  zasláním zboží e-mailem.
5.3.  Omezení dodávání digitálního obsahu.

5.3.1.   dodávání digitálního obsahu na nehmotných nosičích u nás nepodléhá žádným geografickým omezením,

5.3.2.   dodání digitálního obsahu spotřebiteli může být podmíněno spotřebitelovým využitím jeho vlastních přihlašovacích údajů k síti Facebook k přihlášení do klientské sekce internetového obchodu.

5.4.  Doba pro dodání. Ujednaná doba pro dodání zboží běží od uzavření smlouvy. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, běží doba pro dodání zboží až od uhrazení celkové ceny.
5.5.  Souhlas s dodáním. Zboží vám v závislosti na ujednané době pro dodání může být dodáno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, s čímž vyjadřujete souhlas.

Právo na odstoupení od smlouvy

6.1.  Obecně o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.
6.2.  Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů a to ode dne
6.2.1.  převzetí zboží, pokud jde o kupní smlouvu,
6.2.2.  převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
6.2.3.  převzetí první dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží,
6.2.4.  uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu.
6.3.  Smluvní právo spotřebitele odstoupit smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte navíc nad rámec zákona právo odstoupit od uzavřené smlouvy i dříve a kdykoli od dne uzavření smlouvy do dne
6.3.1.  převzetí zboží, pokud jde o kupní smlouvu,
6.3.2.  převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
6.3.3.  převzetí první dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží.
6.4.  Naše právo odstoupit od smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku předání zboží k přepravě nebo do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží.
6.5.  Nemožnost odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nemáte u smluv:
6.5.1.  o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu,
6.5.2.  o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
6.5.3.  o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
6.5.4.  o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
6.5.5.  o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal,
6.5.6.  o dodání digitálního zboží, pokud nebylo dodáno na hmotném nosiči a bylo dodáno s vaším předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
6.5.7.  o poskytování služeb, jestliže byly splněny s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
6.5.8.  o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do domácnosti nebo do jiného místa, které určíte, formou častých a pravidelných dodávek,
6.5.9.  o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na naší vůli a k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
6.5.10.  o opravě nebo údržbě provedené v místě vámi určeném na vaši žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
6.5.11.  dalších, pokud tak stanoví právní předpis.
6.6.  Způsob odstoupení od smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání, které nám doručíte, nejlépe pak
6.6.1.  vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou obchodních podmínek a jeho odesláním
6.6.1.1.  e-mailem na naši e-mailovou adresu;
6.7.  Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.
6.8.  Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy. Odstoupíte-li od smlouvy, jste povinni nám zboží na vaše vlastní náklady vrátit nejlépe současně s odstoupením od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení a to nejlépe
6.8.1.  odesláním zboží na adresu našeho sídla.
Zboží nám musíte vrátit nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a nejevící známky užívání, včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu. Zároveň jste povinni vrátit nám i veškeré dárky a bonusy, které jste obdrželi na základě zrušené smlouvy.
6.9.  Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno. Zaplacené náklady na dodání zboží vám vrátíme pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu srovnatelnému způsobu dodání, který nabízíme. Pokud dojde ke snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, bude vracená částka ponížena o částku, o kterou se hodnota zboží snížila. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další náklady.

Reklamace vad digitálního zboží na nehmotném nosiči

7.1.  Působnost. Tato část obchodních podmínek upravuje naši odpovědnost za vady zboží, které jsme vám dodali na základě smlouvy o dodání digitálního obsahu na nehmotném nosiči.
7.2.  Naše odpovědnost za vady zboží. Odpovídáme za to, že vám zboží dodáme v ujednaném množství, jakosti, provedení a bez vad, pokud nejsou u obdobného druhu zboží obvyklé. Nebudou-li vlastnosti zboží ujednány, dodáme vám zboží s vlastnosti obvyklými tak, aby jej bylo možné použít za účelem patrným ze smlouvy.
7.3.  Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám
7.3.1.  u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
7.3.2.  za vady zboží, pokud jsou nápadné a zřejmé již při uzavírání smlouvy nebo jste o nich před dodáním zboží věděli,
7.3.3.  za vady zboží, pokud jste je sami způsobili.
7.4.  Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, nejpozději však do 6 měsíců od dodání zboží. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno, to však neplatí, pokud půjde o vadu, která je důsledkem skutečnosti, o které jsme v době dodání museli vědět. Doba pro uplatnění práva se prodlužuje o dobu trvání případných předchozích uznaných reklamací.
7.5.  Vaše práva z vadného plnění. V případě vady máte právo:
7.5.1.  bude-li vada zboží neodstranitelná a nebude-li možné kvůli ní zboží řádné užívat, od smlouvy odstoupit, nebo
7.5.2.  bude-li vada odstranitelná, na odstranění vady nebo doplnění toho, co chybí,
7.5.3.  na přiměřenou slevu z ceny zboží.
7.6.  Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit:
7.6.1.  zasláním e-mailu na naši e-mailovou adresu.
7.7.  Náležitosti reklamace. Při reklamaci je třeba:
7.7.1.  doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,
7.7.2.  sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.
7.8.  Vyřízení reklamace. Pokud jste spotřebitelem, bude reklamace vyřízena do 30 dnů, jinak máte právo od smlouvy odstoupit. V ostatních případech bude vaše reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 dnů.
7.9.  Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.
7.10.  Potvrzení o reklamaci. Pokud jste spotřebitelem, při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Ochrana a zpracování osobních údajů

8.1.  Zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv uzavřených mezi námi a vámi. Za tímto účelem mohou být vaše osobní údaje zpřístupňovány dalším subjektům (zejména dopravcům a provozovatelům platebních systémů).
8.2.  Zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení. Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem dalšího nabízení našeho zboží a služeb prostřednictvím obchodních sdělení.
8.3.  Zpracování osobních údajů na základě souhlasu. Na základě vašeho souhlasu udělovaného na dobu neurčitou zpracováváme vaše osobní údaje také za účelem:
8.3.1.  nabízení zboží a služeb jiných subjektů prostřednictvím obchodních sdělení,
8.3.2.  vedení databáze zákazníků.
8.4.  Rozsah zpracování osobních údajů. Osobními údaji, které zpracováváme, jsou:
8.4.1.  jméno a příjmení,
8.4.2.  e-mailová adresa,
8.4.3.  IP adresa.
8.5.  Nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem, a to nejlépe:
8.5.1.  e-mailem na naší e-mailové adrese.
8.6.  Práva subjektu osobních údajů. Ohledně vašich osobních údajů máte dále právo:
8.6.1.  žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů,
8.6.2.  žádat informace o zpracování vašich osobních údajů, za jejichž poskytnutí od vás můžeme žádat úhradu nezbytných nákladů,
8.6.3.  žádat vysvětlení nebo nápravu v případě, že se domníváte, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.
8.7.  Použití cookies. Při používání našeho internetového obchodu může docházet k ukládání souborů cookies do vašeho zařízení. Jejich použití můžete kdykoli odmítnout nastavením vašeho zařízení příslušným způsobem.

V Praze dne 3. 3. 2016